Lukk

Bestill en gratis tilbakeringing

captcha
Obligatoriske felt er merket med en stjerne *

Kjøre- og gangområder

Fysisk tilrettelegging for fotgjengere i egen trase og ganfelt, langs gater og på tvers av gater forbedrer fotgjengernes sikkerhet, trygghet, fremkommelighet og tilgjengelighet og kan dermed medvirke til å få flere til å gå og bruke kollektivtrafikken fremfor bilen. Sikkerheten kan også forbedres hvis gangfeltet suppleres med andre tiltak som signalregulering, trafikkøy og vegbelysning. Drift og vedlikehold av gangveger, fortauer og gangfelt er en forutsetning for at flere skal velge å gå på sine daglige reiser, og bør derfor prioriteres høyt både på sommeren og om vinteren. Drift og vedlikehold er viktig for at gangveger, fortau og gangfelt skal framstå som attraktive, trafikksikre og framkommelige for fotgjengere. Tilgang til sitteplasser er en viktig forutsetning for at flere grupper, og da særlig eldre, skal ha mulighet til å ferdes/oppholde seg i et områdene. Både nasjonalt og kommunalt er det et mål å tilrettelegge for økt sykkelbruk, men sykkelandelen er bare rundt 4 % i Norge. Sammenhengende sykkelvegnett av høy standard bestående av attraktive sykkelveger og -felt og gode sykkelløsninger i kryss forbedrer syklistenes sikkerhet, trygghet og fremkommelighet og kan dermed fremme sykkelbruken på daglige reiser og til rekreasjon og bidra til å begrense bilbruken. Fysisk aktivitet er også positivt for helsen. Bilveier skal være tilrettelagt for trygg framføring av biler og tungtransport. Et godt samspill mellom vei, gangvei og sykkelvei skaper gode og trygge omgivelser for alle som ferdes i trafikken. Land Anleggsgartner har årlig kontrakter på kjøre- og gangområder, alt fra vei, bussholdeplasser, gangveier, gangfelt og parkeringsplasser. Her er et utdrag fra våre arbeider.